Diễn họa bất động sản ở Hạ Long

Dự án: Diễn họa bất động sản
Hạng mục: Chung cư
Địa chỉ: Ha Long, Việt Nam