THANG LONG MAJESTIC

Dự án : THANG LONG MAJESTIC
Hạng mục: RESTAURANT
Địa chỉ: FLC – Hạ Long, Việt Nam
Diện tích : 1000m2